#117627
oranrefaeli
משתתף

שלום 

  1. מעגל סופי לטעינה יבוצע עיי כבל בלבד, כניסת הכבל לעמדת הטעינה תתבצע באמצעות התקן מבודד ייעודי 
  2. לפי חוק החשמל( ומה שאראיל כבר רשם בעבר), בתקנות החשמל התקנת מוליכים סעיף 13 נכתב:<br />13. הפרדת קווים או מעגלים בצינור<br />א. לא יותקנו בצינור אחד מוליכים מבודדים המשמשים קווים או מעגלים שונים.<br />בסעיף ה’ של אותה תקנה נכתב:<br />ה. על אף האמור בתקנת משנה א, כאשר לא קיימת אפשרות סבירה להוספת צינור במיתקן חשמלי קיים, ניתן להתקין<br />בצינור אחד מוליכים מבודדים המשמשים קווים שונים ובלבד שהצינור הוא בעל קוטר שאינו קטן מהמתקבל מחישוב<br />המשוואה : הקוטר הפנימי של הצינור שווה ל -1.6 כפול השורש של סכום קטרי המוליכים בריבוע.

אורן רפאל.