#117663
MOSH
משתתף

הצבתי את ההספק התל”פ רק בכדי לבטאות את הזרם.

אנחנו הרי מסכימים (אני מקווה) שעכבת השנאי היא: מתח קצר פאזי לחלק לזרם פאזי נקוב.

ההספק התל”פ נמצא בנוסחה רק ע”מ לבטאות את הזרם. 

בחיבור משולש המתח הפאזי הוא המתח השלוב, והזרם הפאזי הוא הזרם השלוב לחלק בשורש 3. וזה בדיוק מה שנעשה בנוסחה.

מה הבעיה?