#117687
shlomo
משתתף

אין קומבינות..

“מדידה במיתקן חי במתח נמוך תבוצע- בידי חשמלאי בעל רישיון מוסמך לפחות או חשמלאי מסויג”.

בדיקת לולאת תקלה מתבצעת תחת מתח והכרחי שאותו בודק יהיה מודע (מעבר להליך הבדיקה ושימוש במכשיר הבדיקה) לסיכונים כמו, התחשמלות ופגיעה מקשת חשמלית.