#117689
Refael Galin
משתתף

באופן כללי כאשר שנאי במתקן (tns) ויש גנרטור נכון לעשות מערכת החלפה 3P. כאשר מערכת ההחלפה 4P ויש מערכות אל פסק במתקן נדרש שנאי מבדל לאל פסק ליצירת נק’ שיטה למוליך האפס. 

בנוסף, לא מומלץ מערכת 4P כאשר יש עבודה בסינכרון בין גנרטור לרשת. במשך העבודה במקביל יהיה איפוס כפול במתקן.