#117690
Refael Galin
משתתף

כמובן יש לשים לב במידה ומערכת 3p יש לשים לב לביצוע נכון של הארקת שיטה יחידה במתקן ולדרישות חוק החשמל בתקנות גנרטורים איכן נמצאת מערכת ההחלפה.