#117712
MOSH
משתתף

אין חולק על כך שחישוב ההספק כפי שכתבת בכל תצורת חיבור.

העניין הוא שעכבת שנאי הינה עכבה לפאזה (אין עכבה שקולה למערכת תל”מ). וכפי שהזכרת בניסוי קצר.

אשר לכן בוודאי שלעניין זה, בוודאי משנה אופן החיבור. שהרי מתח וזרם פאזי בשנאי משתנה בכ”א מהחיבורים. 

היות שעכבה היא מתח פאזי חלקי זרם פאזי, הרי שהנוסחה לא יכולה להיות מתאימה לשני המצבים. וכפי שמוכח בפרוטרוט בצילום המצורף.

אם אנו מסכימים לנ”ל, הרי שהצילום שצירפתי מוכיח את טענתי.

אתם אומרים דברים שאני מסכים עמם, ואין חולק עליהם. אך אינם סותרים את דבריי.

אשמח לשמוע איפה אני טועה (אם בכלל).

סליחה על ההתעקשות.

“ולא הביישן למד”…..