#117715
uori
משתתף

אני רואה שם סיבה שבודק חברת חשמל לא יעביר את ההתקנה המתוארת בתמונה אם הקופסה היא קופסה תקנית העומדת ב 850 מעלות C והצנרת אל הקופסה תיקנתי אין שם מניעה להתקנה הנ”ל