#117720
ORH
משתתף

המצב שאתה מתאר תקין, אך מעשית איני יכול לעשות זאת.

הקופסה בקיר בטון, לא מדובר בבלוק שהיה ניתן להשאיר 2-3 סנטים בשביל שיבוא בקו ישר עם העץ.

המצב הנתון הוא קופסה יצוקה בקיר בטון, והצוות של המטבח הרכיב כבר את העץ, בגלל זה צילמתי תמונה.

יש הרבה דרכים לעקוף זאת, איני מבקש התייעצות לגבי איך לעשות התקנה תקנית.

אני רוצה חידוד לתשובה הזאת שגם אדם שאינו חשמלאי יוכל להבין.

אני חוזר על השאלה שלי הלקוח חושב שהמצב הנוכחי תקין:

הקופסה בקו ישר עם הקיר, יש עץ בעובי של 2 סנטים, המתאם יושב על העץ.

הסברתי לו שהמצב אינו תקין בגלל שהמתאם אינו יושב אפס אפס עם הקופסה, יש שכבה של עץ שעלולה להתלקח בעת התרחשות קצר.

ולפי מעגלים סופיים ב1000 וולט תקנה 4. א “ציוד חשמלי של מעגל סופי יתאים לתנאים הקיימים….אש,התפוצצות, הצטברות אבק…”

אני חושב שגם חשמלאים עלולים ליפול בזה, אם אתה לוקח אביזרים שיש להם תקן, אבל אתה מתקין אותם בצורה לא תקנית, ההתקנה עצמה פסולה.

בשורה התחתונה, לא כל ההתקנה עמידה ב850 מעלות, יש עץ באמצע, הלקוח חושב שבגלל שאריאל סגל אמר שאין תקנה כזאת בתקנות החשמל אז המצב הנוכחי שפירטתי הוא תקין. ומה שנאמר לגבי קופסה עמידה ב850 מעלות וחומר כבה מאליו זה בגדר המלצה.