#117778
MOSH
משתתף

כל הזמן מקננת בי השאלה, מדוע באמת במוליך מבודד שבקיר (בידוד 70) כנהוג בבתי מגורים. מקובל שלמוליך 1.5 צריך מא”ז 10? הרי לכא’ מדובר בשיטת התקנה כח המפנה לטבלה 70.3, ולפי הטבלה הנ”ל זרם מתמיד מרבי (נחושת. חד מופעי) למוליך 1.5 הוא 16A. אז מה הבעיה?

בהנחה שמקדם התיקון הוא 1, הרי שע”י מא”ז 10 ומוליך 1.5, מתקיים התנאי: `In<Iz (הכוונה גדול שווה כמובן….) וממילא מתקיים גם התנאי השני לגבי I2 (שהרי מדובר במא”ז). כך יוצא לפי הטבלה הנ”ל.

מדוע מקובל לפסול אופציה זאת (וכפי שנקטת בהודעה הקודמת)?

 

תודה