#117781
assis13
משתתף

שלום

אני לא בטוח שאני עונה לשאלה הנכונה כי יצאו מספר גרסאות   בשלי 8 מעגלים זה התשובה המקסימלית

4 מינימום (כל 40 מ’)

1דוד שמש – כתוב בפירוש מעגל סופי נפרד שלא נכלל במספר המעגלים המינימלי.

1תנור אפייה – כנ”ל

1מכונת כביסה – כנ”ל

1 נוסף לכל השאר אם כי בלתי סביר תכנונית בעליל  – לכן מצטרף לדעתו של אריאל שכנראה רק המחבר יודע את התשובה הנכונה.