#117785
alktron
משתתף

בכל תקנה פרק ההגדרות מגדיר ,מסביר  ומפרש מונחים רלוונטים לנושא.

אנשי רשות החשמל הבינו את הצורך בקידום נושא עמדות הטעינה והזנתם לאור ” עירוב הזנות ” ובחרו להגדיר בצורה ברורה ורחבה  כי צינור שבתוכו כבל שלם לכל אורכו יחשב לענין זה כהתקנה סמויה .נקודה !!! 

כמובן שההתיחסות לעמדת טעינה בלבד ולא להזנות אחרות ולאור כך יש להתייחס.

לענין שריפה והצורך בהפסקה אחת למתקן לא קשור להתקנה סמויה , חשיפה או גלויה .

ברבי קומות ובמקומות שהמתכנן קבע או דרישה ספיצפית מגורם כיבוי אש או בטיחות ,בכל לוח קיים פיקוד מרכזת אש הגורם להפסקת  המפסק הראשים הראשיים וזה אמור לתת מענה .