#117789
arielsegal
מנהל בפורום

כל המוליכים באתר רפואי צריכים להיות מנחושת.

מותרים מוליכי הארקה מאלומיניום בתנאי והם חלק מכבל או כבל חד חד גידי המשמש כהארקה.