#117824
MOSH
משתתף

הארת את עיני. ממש תודה.

(אגב. אכן פניתי לתקנות. לא ידעתי שמעבר לטבלאות שבתקנות, ישנם הסתייגויות מסוימות וכמו שהראת לי)

 

מדוע באמת יש ההגבלה הנ”ל? הרי לפי הטבלאות ושיטת ההתקנה זה תקין לכא’?

יש איזושהיא סיבה?