#117872
arielsegal
מנהל בפורום

ערך המדידה של התנגדות סגולית הינו הבסיס לתכנון של מערכת ההארקה.

אחרי תכנון של מערכת ההארקה (רשת, יסוד וכדומה) ניתן על ידי תוכנות מתאימות לחזות את מתחי הצעד ומתחי המגע הצפויים.

בסוף ההתקנה יש לבצע מדידות של ערכי מתחי המגע והצעד בפועל.

מודדים את המתח בין 2 נקודות הבדיקה ומכפילים אותו ביחס בין זרם הקצר הצפוי לאדמה לזרם הבדיקה.