#117902
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בתקנות החשמל מוגדר כי שטח החתך של מוליך מגן (מוליך הארקה של זינה צפה) יהיה שווה לשטח חתך מוליך ההארקה שבזינה מוארקת.

ההנחה הבסיסית היא שמוליך חשוף עשוי לגעת בבידוד חיצוני של כבלים ולגרום לפגיעה בהם לכן יש לקחת מקדם K בדומה לבידוד PVC