#117912
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

שיטת הההגנה בפני חשמול צריכה להיות כמו בכל מתקן חשמלי מתכתי.

יש לוודא רציפות הארקה בין כל חלקי המתכת.

יש לוודא תקינות עכבת לולאת התקלה בין המוליכים לגוף המתקן המתכתי. עכבת לולאת התקלה חייבת להבטיח שבמקרה של קצר בין מוליך מופע והגוף המתכתי של המתקן תובטח הפסקת המפסק האוטמטי המגן על המעגל במעלה הזינה