#117917
uori
משתתף

בחוק החשמל התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט פרק ד סעיף 14 עמוד מספר206 

14/ג כבלים ומובלים המגיעים ללוח, למעט במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם ליעדם 

אז אני מיבין שלא כולל מיתקן ביתי