#117918
suny7722
משתתף

יש מקום למהדקים מאחורי השקע, כי הכל מותקן עם מהדקים מהירים בעלי נפח קטן, וזו גם קופסת עומק של גוויס. אבל לא הבנתי את ההגיון: הרי בשקע גוויס עצמו יש כניסה לשני מוליכים לכל קוטב, אז מה זה משנה אם ההסתעפות היא מהשקע עצמו או ממהדק שמחובר לשקע?