#117926
yuval48
משתתף

תודה על התשובות , 

במקרה שאני מדבר עליו זה לא לוח ביתי לכן אני מבין שאכן צריך לשלט כבילה וצנרת לפי ייעודה. 

בנוסף , 

שימו לב שהפנתי למפרט הטכני של הועדה הבינמשרדית פרק 08 , (מפרט הבינוי) ולא לתקנות החשמל. 

שם יש הנחיות שהם מעבר לתקנות החשמל.