#117942
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

עליך לנהוג לפי תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה), תשס”ב-2001.

בתקנות מוגדר:

מרווחים בין כבלים באדמה

28. (א) המרווח המזערי בין מעטים של כבלים באדמה יהיה –

(1) בין כבל לכבל – 10 סנטימטרים;

(2) בין כבל לבין כבל למתח נמוך או לבין כבל למתח נמוך מאד – 20 סנטימטרים;

(3) בין כבל לבין כבל לתקשורת – כאמור בתקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל), תשמ”ו- 1986.

(ב) לא ניתן לבצע את האמור בתקנת משנה (א) מפאת תנאי המקום, רשאי המתקין להקטין את הרווחים שבין מעטי הכבלים, ובלבד שתותקן ביניהן הגנה נאותה ועמידה, והעבודה תבוצע תוך תיאום עם בעל הכבל האחר.

השילוט מעל הקרקע אינו מוגדר. במרחק שפירטת ניתן להתקין שלט בודד המדגיש את התוואי