#117996
arielsegal
מנהל בפורום

נתנאל שלום.

ישנם דיונים רבים מאוד בפורום והחלטות של ועדת הפירושים העוסקות בנושא.

ממליץ על לימוד מסודר של נושא הגנות בפני חשמול ותכנון הארקות.

בקצרה אפרט כי הוצאת מוליך הארקה ממתקן מאופס למרחק העולה על תחום השפעת הארקת היסוד של המבנה עלולה לגרום לחשמול כל הגופים המתכתיים המוארקים במקרה של ניתוק מוליך ה- PEN ברשת החשמל. 

במקרה זה לא יהיה גורם כלשהו שיפסיק את החשמול והטעות הזו עלולה להסתיים במוות.