#118008
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כבילה שימוש בכבלים לצורך ביצוע ההזנה.

בלוח המזין את המעגל או הקו חייבים להתקין מבטח (אמצעי המפסיק את הזינה בעת עומס יתר או קצר).

בלוח המוזן ניתן להתקין מפסק (אמצעי מיתוג ללא הגנות).

ההגנה בפני קצר מחוייבת בנקודת ההזנה של המעגל (הגנה מפני העמסת יתר אפשרית בנקודה כלשהי של המעגל)