#118010
adizeibak
משתתף

אריאל שלום רב 

השאלה היא שלפי החוק חייבים שני כבלים במקביל להיות אותו חתך , סוג ואותו תוואי 

האם שני כבלים נחושת (4X150 )  והכבל השני ( 3X150+70)  מותר 

האם התקנה מתייחסת גם שהאפס חייב להיות זהה ?