#118021
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

1. בלילה כשאין יצור הזרם זורם הפוך.

2. תסתכל בדפי הנתונים של הממיר.

אני בדעה שעמידה בתקנות החשמל קודמת לנתוני יצרן. מאידך גם בתקנות נכתב:

(א) כל מוליך חי, בקו, במעגל או במעגל סופי, שאיננו מוליך אפס (N), מוליך PEN או מוליך תווך מוארק, יוגן על ידי מבטח המגן הן בפני זרם קצר והן בפני זרם העמסת יתר, או על ידי מבטח נפרד לכל ייעוד.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) אין צורך בהגנה מפני זרם העמסת יתר, אם מקור הזינה אינו יכול לגרום לזרם העמסת יתר במוליכים או אם המעגל מזין מיתקני חירום.