#118025
arielsegal
מנהל בפורום

שלמה שלום,

ממליץ להגן על הקו-נוע באמצעות מפסק פחת של 30mA.

יש צורך לבצע הארקת שיטה לגנרטור שהתנגדות אלקטרודת ההארקה ביחס למסת האדמה, נמוכה מ-5 אום.

יש צורך להביא בודק חשמל לאשר את תקינות המתקן.

יש לבצע בדיקות רציפות ההארקה בין חלקי הקו-נוע אחת לשנה.