#118037
arielsegal
מנהל בפורום

המהנדס צריך להסביר לך ולא אתה צריך להיות זה שמסביר.

ההזנה כשהגנרטור היה על הקו-נוע היתה אמורה להיות צפה ומלווה במשגוח בידוד (למרות שלצערי במקרים רבים לא נהגו כך).

כעת ההזנה תהיה מוארקת ויש לפעול על פי מה שכתבתי לך.