#118042
arielsegal
מנהל בפורום

חישוב שטח החתך של גידי כבלים מסתמך על העמסתם הרצופה, סביבת הההתקנה וטמפרטורות.

לא מחשבים שטח חתך על פי זרם הקצר.

בכל מקרה שטח החתך חייב לאפשר  שבמקרה של קצר בנקודה המרוחקת ביותר מהמפסק האוטומטי המגן על המעגל, זרם הקצר שיתפתח יהיה גדול בעשרה אחוז לפחות מערך הכוונון של המנגנון המיידי של המפסק האוטומטי.