#118113
luz
משתתף

ליאור שלום,

כמו שאריאל כתב, בקופסת 55 רגילה (גלילית) חובה לקבע את האבזר בעזרת ברגים, מותר להסתמך על ה”כנפיים” (רגליות) רק אם הקופסא קונית (הפתח קטן יותר מגב הקופסא). ראה בפרק “מעגלים סופיים”:

<b>5.</b>   <b>ציוד חשמלי</b>
  (א) ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו והוא יתוחזק במצב תקין.
  (ב) בתי תקע לפי תקן ישראלי ת”י 32 ומפסקים ולחיצים לפי תקן ישראלי ת”י 33 המותקנים בתיבות התקנה גליליות לפי תקן ישראלי ת”י 145, יחוזקו לתיבות באמצעות שני ברגים לפחות ולא באמצעות תפסנים (רגליות התקנה).
  (ג) אבזרים כאמור בתקנת משנה (ב) המותקנים בתיבות התקנה קוניות לפי תקן ישראלי ת”י 145, יחוזקו לתיבות באמצעות תפסנים (רגליות התקנה).