#118462
Samy
משתתף

לאריאל שלום 

סליחה על הבורות 

אך לא ברור לי מתשובתך ליובה [ הבודק צודק ] 

אין לחשמלאי רשות לעבוד בגני ילדים , בתי ספר וכדומה 

ומתשובתך לשאלתי כתבת שלא ידוע על מיגבלה 

איזו תשובה יש לבחור 

בברכה 

סמי רז