#118477
MOSH
משתתף

שלום. בהמשך לנ”ל:

מדוע התפתחות זרם קיבולי מהווה עבורנו בעיה בזינה צפה (בעת קצר), ולכן יש לדאוג למשגוח (בין יתר הסיבות),

ואילו זרם קיבולי הקיים באופן תמידי (מצב תקין. לא קצר) בשיטה מוארקת, לא מהווה עבורנו בעיה??

ממה שקראתי בספרים הבעיה עם התפתחות זרם קיבולי (בעת תקלה) בזינה צפה – שהוא יכול לגרום למתח על אלקט’ הארקה.

א”כ מדוע אין חשש ממצב זה במצב תקין במתקן המוזן משיטה מוארקת?

תודה מראש.