#118510
MOSH
משתתף

תודה רבה על המענה.

אך מה עם מתקן חד פאזי? זרם קיבולי לא מקוזז וחוזר דרך האדמה. מדוע שם אין בעיה של התפתחות פוטנצ’ על אלקט’ הארקה (כפי שחוששים בזינה צפה)?

אגב. למיטב הבנתי זרם קיבולי (בין מופע לאדמה) בזינה צפה קיים רק בעת תקלה. במצב רגיל אין זרם משום שמדובר בזינה צפה, ואין מתח כלפי האדמה. אני צודק?