#118514
difrentional
משתתף

שיטת tn-c-s הנה שילוב של 2 שיטות!

tn-c+tn-s

מיציאת המוליכים ממקור הזינה ועד לנקודת האיפוס השיטה הנה 4 מוליכים tn-c (זרם התקלה זורם דרך ה PEN) ומנקודת האיפוס לכיוון הצרכן השיטה הופכת ל5 מוליכים והינה tn-s ללא קשר לקרבת המקור לצרכן (זרם התקלה דרך מוליך ההארקה) לכן ב tn-c-s זרם התקלה חוזר דרך מוליך הארקה וגם דרך מוליך ה PEN (וחלק מזערי דרך האדמה)

שיטת tn-s למעשה שיטת 5 מוליכים מיציאת המוליכים ממקור הזינה שהאפס והארקה נפרדים לאורך כל הדרך.   מכיוון שהמקור ונקודת האיפוס במרחקים קצרים ובתוך המבנה, לתצורה כזאת  מתייחסים כ  TN-S. 

אם ישנה טעות אשמח לתיקון.