#118519
alktron
משתתף

למתקנים דירתיים מותר להגן על מעגלים עי מאזים מסוג b או c בלבד !!

שאר המתקנים שאינם דירתיים  ניתן להשתמש בכל סוגי המאזים .

ענין זה גם מגובה באישור התקינה שניתן עי מכון התקניים ליבואני המאזים .

 לדוג’ מאז דגם  k  במתקן ביתי או דירתי לא יאושר עי בודק חברת חשמל ,מהסיבה שבדוח מעבדה מכון התקנים של המאז יופיע  הערה מיועד  למתקן תעשייתי  .