#118522
alktron
משתתף

ארשה לעצמי להתלות באילן גבוה ( במקרה זה מציטוטיו של אריאל)

מקור זינה (שנאי , גנרטור ,ups וכו ) מבצעים הארקת שיטה .

למתקן מבצעים ( במידה ועומד בתנאי התקנות ) איפוס .

וכאנשי מקצוע ,לדעתי יש להשתמש במונחים הנכונים ולא לעשות מיש-מש ,כמו שברפואה ההגדרות והפרוצדורת הם חד ערכיות וברורות.

 

עפי התקנות לא ניתן לבצע איפוס במתקן ארעי מאחר ולא הושלמו כל העבודות או הבנייה המאפשרות חיבור חיבור השירותים המתכתיים לפס השוואת פוטנציאלים .לא פעם הוצאת הארקה למחוץ תחום השפעת האלקטרודה , כבלי מאריכים או הזנות זמניות .

במידה ובוחרים להגן על המתקן בשיטת הגנה tt

 ומקור הזינה לאתר הוא גנרטור חייבים לעמוד בתקנת גנרטורים  ולבצע הארקת שיטה והגנה לגנרטור .