#118523
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בתקנות החשמל מוגדר שלוח וציודו יעמדו בתקנים החלים עליהם.

התקנים הרלוונטים ללוחות חשמל הם: 61439. כך שכל לוח חייב לעמוד בתקן זה.

61439 הוא תקן רשמי 

כאשר נקבע על ידי המכון תקן ישראלי הוא מקבל מעמד של תקן וולונטרי היושב על המדף. רוצה לומר- תרצה תשתמש, לא תרצה אל תשתמש.
כששר התעשייה והמסחר שוכנע, שהדבר דרוש לצורך שמירה על בריאות הציבור או על בטיחותו, או להבטחה רמה נאותה לתוצרת הארץ, או להגנת הצרכן, רשאי הוא או הממונה על התקינה בשמו, להכריז על תקן ישראלי כעל תקן רשמי.
הכרזה מסוג זה נעשית לאחר התייעצות עם נציגי הגורמים הנוגעים בדבר.
מוצר שהתקן חל עליו הוכרז רשמי, אין לייצרו לייבאו, למכרו, לייצאו או להשתמש בו אלא אם הוא מתאים לדרישות התקן הרשמי. אי עמידה בדרישות התקן הרשמי עלולה לגרום לענישה.