#118533
difrentional
משתתף

הסיבה לשאלה מכיוון שמצאתי בפרסום של חח”י לגבי מגבלות בנייה ממתקני חשמל   ודרישות כלליות,  מרחקים של בריכת שחייה מרשת עילית אך לא ראיתי שם מרחקים מרשת מתח נמוך/גבוה  טמונה.  האם במקרה כזה יש להתייחס למרחק בריכת שחייה מרשת טמונה כמרחק רשת מתח נמוך או גבוה כמרחק ממבנה?