#118542
MOSH
משתתף

בשאלה המופיעה שם מוצג כי מדובר במבנה (המוזן) עם הארקת יסוד ופה”פ, ועם כל זאת נאמר בתשובה כי אין להוציא מוליך הארקה מהמבנה המזין ולחבר בין פסי ההשוואה.

אשמח להבין איפה אני טועה.

ושוב, תודה רבה על תשובתך.