#118547
arielsegal
מנהל בפורום

הקיבוליות קיימת בין המוליכים ברשת ובין המוליכים ברשת והאדמה.

ברגע שיש מתח חילופין ברשת ויש קיבוליות יש במוליכי הרשת זרם קיבולי שערכו שווה למה שמחושב במצגת Ic=Uph*2*pi*C

במצב רגיל של הרשת סכום הזרמים הקיבוליים גם של המוליכים וגם כלפי האדמה שווה לאפס.

בעת מגע של אחד המוליכים באדמה סכום הזרמים הקיבוליים של הפזות התקינות עובר דרך נקודת המגע.

במתקני מתח נמוך מתקינים משגוח כדי לזהות את התקלה לאדמה. במתקני מתח גבוה מתקינים לצורך זיהוי קצר לאדמה הגנה וואטמטרית.