#118555
Adnan
משתתף

שלום,

מהפכים מחוברים רשת (ON GRID) נדרשים לעמוד בדרישות תקנים בינלאומיים,

התקנים מתחלקים לנושאים :

(1) בטיחות, (2) שדות אלקטרו – מגנטיים, (3) הגנות ותנאי התחברות לרשת.

לגבי השלישי, המהפכים נדרשים להתאים לתקן VDE-AR-N-4105, תקן זה כולל סדרת הגנות ותנאים לחיבור מהפך לרשת,

המהפך חייב לתת מענה בנושא של בקרת הספק ראקטיבי, בקרת הספק אקטיבי, מניעת “אי חשמלי” (LOM), מתחי יתר, תת מתח, הגנות תדר (OF ו UF), משגוח לרמת בידוד בצד ה D.C, בקרת מקדם הספק ועוד..