#118568
Timur
משתתף

בוקר טוב , זה בגלל קיבוליות .יש צינור , שפאזה קבוע עם פאזה חוזרת עוברים ביחד . שגוף תאורה היה מחובר זה נסגר המעגל ומדדת 0 , ברגע שניתקת עומס ,אז קבלתה מתח , לדוגמה במפסק מחליף שמסלול יותר ארוך תקבל גם 110 אבל בסגירת מעגל = 0 ..