#118572
Neta
משתתף

מסכים עם לוז,

גם בתחום האירועים בדומה לתחום הבנייה, הדרישה של הבודקים היא לבצע איפוס TN-S, גם אם לא מתקיימים כל התנאים הדרושים לאיפוס, מכיוון שקשה מאוד עד גבול הבלתי אפשרי להגיע לערכים טובים של לולאת תקלה בהארקת הגנה TT באירועים.