#118583
YUDA
משתתף

א. לא שואלים על שאלות (ולו בגלל שהשאלה נועדה כדי לבחון את הידע התאורטי).

ב. לפעמים ציוד הבדיקה שנמצא במעבדה לא מתאים לתנאי זרם נקוב.