#118588
aron david
משתתף

ישנם 2 אפשרויות לבצע ניסוי קצר

  1. ניסוי בזרם נקוב
  2. ניסוי במתח נקוב

שאלתך היא למה עושים את הניסוי בזרם נקוב ולא במתח נקוב

והתשובה היא שכאשר מבצעים את הניסוי בזרם נקוב אז הכל בשליטה ואין סכנה לציוד לשנאי ולמודד

לעומת זאת באם יקצרו את השנאי ויחברו למתח נקוב הזרם יהיה גבוה מאד ההגנות יפסיקו את המתקן ולא יהיה ניתן לבחון את תוצאות הניסוי ועלול להיגרם נזק לשנאי לציוד המדידה וסכנה לאדם המודד.