#118609
suny7722
משתתף

שלום

<span;>אוקיי, אנסה להסביר מה התכוונתי לשאול באמצעות דוגמא: מא”ז חד-מופעי 16A שמגן על מעגל עם מוליכים של 2.5 ממ”ר שמחוברים לבית תקע יחיד.

<br />
<span;>מקרה ראשון: אל בית התקע מחובר צרכן שצורך 15A. זרם העבודה קטן מהזרם הנקוב של המא”ז, לכן המוליכים לא ייתחממו בכלל.

<br />
<span;>מקרה שני: אל בית התקע מחובר צרכן שצורך 18A (נניח ששיטת ההתקנה היא א’) לפי שיטת התקנה זו הזרם המתמיד המירבי הוא 18A, לכן המוליכים ייתחממו, אבל בטווח שמותר (כלומר, לא ייגרם להם נזק)

<br />
<span;>מקרה שלישי: 1.45 × 18= 26.1A  זרם השימוט המובטח שווה ל26.1A.

<br />
<span;>כל צרכן שייחובר ויצרוך זרם בין 18 – 26.1A יגרום למוליכים להתחמם, ויגרום להם לנזק, כיוון שהזרם גדול מהזרם המתמיד המירבי. (מידת הנזק תלויה כמובן בעוצמת הזרם בטווח הזה) ולכן גם המנגנון התרמי של המא”ז ייכנס לפעולה.

<br />
<span;>האם אני צודק או טועה? 🙂<br />
<br />
<br />
<br />
<!–/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_210903_220945_013.sdocx–>