#118622
aron david
משתתף

המוליך יכול לעבוד בחום של עד 70 מעלות לזמן ממושך ללא שיגרם נזק לבידוד המוליך

ולכן אנו יכולים להעביר במוליך זרם עד לסף שיחמם את המוליך ל70 מעלות. 

וזה הזרם המפורט ב Iz