#118641
difrentional
משתתף

מא”ז אינו מיועד להגן נגד  התחשמלות. מא”ז מיועד להגן נגד שריפות (התחממות המוליכים). הדרישה היא שלולאת התקלה תהי בעלת ערך אוהמי המאפשר ניתוק המא”ז בזמן שלא יעלה מעל 5 שניות.  נגד התחשמלות ישנם אמצעי הגנה אחרים כגון ממסר פחת.