#118649
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אסור בהחלט ומנוגד לתקנות החשמל

יש להתקין מפסק נפרד לכל סוג אספקה אם המכשיר ניזון מסוגי אספקה אחדים; מפסקים כאמור יותקנו זה ליד זה ועל המכשיר יצויין באופן בולט כי הוא ניזון מסוגי אספקה אחדים.