#118666
alktron
משתתף

עפי התקנה מותר ורצוי לבצע מספר הארקות שיטה לרשת חלוקה .

התמונות המצורפות (בעלת הרשת היא חברת החשמל), נוהל הביצוע להארקת שיטה מתבצע ב2 שלבים / חלקים .  

חלק תחתון מבוצע יחד עם הקמת העמוד / יציקת היסוד והתקנת האלקטרודות ומהם מוציאים קצה מולכים עד לגובה ממוצע של 1 מטר מפני הקרקע .

החלק העליון מבוצע עם הנפת העמוד / בנית הרשת והורדת מוליך שמחובר לאפס או נקודת הכוכב .

החיבור מתבצע עי מהדק קנדי  .

שיטת ביצוע זו מאפשרת הנוחות  לבצע בדיקת למדידת ערך האלקטרודה תקופתית, עי פתיחת המהדק ובדיקה התנגדות  ביחס למסת האדמה בגובה נגיש ללא ניתוק / פירוק קצה המוליך מהרשת או מהשנאי שדורש ביצוע הפסקה .