#118679
YUDA
משתתף

יתכן שבהעברה יש רגע שבו האפס מנותק והפאזה מחוברת, ובנוסף יש זליגה קלה בין האפס להארקה.

במקרה כזה המתח בין האפס להארקה עולה למתח פאזי.