#118689
YUDA
משתתף

תעדכן בבקשה אם יהיו מסקנות.

האם “קפץ” גם כשלא היה עומס חריג? (עדיין יתכן זרם גבוה בגלל התנעות מנועים וטעינת קבלים).

האם “קפץ” בזמן הניתוק? בזמן החיבור לגנרטור? בזמן החיבור לרשת?

האם בוצעה בדיקת בידוד בין אפס להארקה?